Kontrola originality

Zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov. Výsledok kontroly je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO a je prístupný verejnosti prostredníctvom www.ko.sk.

Objednávky

Kontakty: +421 908 267 636, minarik@stkbytca.sk
Cenník KO »


Spôsobilosť vozidla na premávku po pozemných komunikáciách

Vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO. Odborný posudok má 30-dňovú administratívnu platnosť. Ak na vozidle s výsledkom „dočasne spôsobilé“ budú odstránené dôvody dočasnej spôsobilosti, bude na vozidle do 30 dní od poslednej KO vykonaná kontrola zameraná na odstránenie nedostatkov. Po tejto lehote bude vozidlo podrobené kompletnej KO.

Zákon ustanovuje „technickú spôsobilosť“ vozidla a „spôsobilosť“ vozidla na premávku po pozemných komunikáciách. Vozidlo môže byť technicky spôsobilé, ale ak na ňom boli vykonané neoprávnené zásahy do identifikátorov, dokladov alebo konštrukcie, je pre prevádzku na pozemných komunikáciách nespôsobilé.

V súlade s § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom. Takému vozidlu budú príslušnými orgánmi odobraté tabuľky s evidenčným číslom a vozidlo bude vyradené z evidencie vozidiel. Odcudzené vozidlá budú vrátené pôvodným majiteľom.

Vozidlá podliehajúce kontrole originality

Kontrole originality od 1.1.2008 (podľa zákona č. 725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:
  1. jednotlivo dovezené zo zahraničia – schéma procesu správneho konania,
  2. vozidlá po prestavbe 
Kontrole originality od 1.2.2009 (podľa zákona č. 8/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá, ak:
  1. ide o odhlásenie vozidla do cudziny,
  2. ide o výmenu podvozka alebo karosérie na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
  3. ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla,
  4. osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ.
Kontrole originality od 1.9.2009 (podľa zákona č. 307/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá, ak ide o:
  1. opätovné schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách vozidla vyradeného z evidencie,
  2. pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom,
  3. vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel,
  4. vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006.

Ako sa pripraviť na kontrolu originality?