Ako sa pripraviť na kontrolu

Pred návštevou STK venujte kontrole svojho vozidla ešte pár minút naviac. Zvýšite tým pravdepodobnosť absolvovať kontrolu na prvýkrát.


Kontrola vozidla

Ak máte pocit, že s vaším vozidlom nie je niečo v poriadku, neváhajte a nechajte ho skontrolovať odborníkom. Skoré riešenie problému vám pomôže ušetriť finančné prostriedky a zvýšiť bezpečnosť prepravy seba a svojich blízkych.

Časté nedostatky, ktoré odporúčame pred návštevou STK skontrolovať:

 • neúplná povinná výbava vozidla (lekárnička predpísaného typu pre danú kategóriu vozidla, bezpečnostný reflexný odev, rezerva, kľúč na matice alebo skrutky kolies, príručný zdvihák alebo lepiaca sada s kompresorom alebo zmluva o asistenčných službách na území SR), 
 • chýbajúca lekárnička alebo prekročený dátum spotreby niektorého z jej modulov, 
 • nefungujúce vonkajšie osvetlenie vozidla (aj obrysové svetlá, osvetlenie EČ), 
 • nefunkčné brzdy na niektorom z kolies nápravy - súmernosť pôsobenia, 
 • na vozidle sú namontované pneumatiky, ktorých rozmer nie je uvedený v predloženom osvedčení o evidencii, 
 • poškodenie čelného skla veľkého rozsahu, 
 • únik prevádzkových kvapalín (olej, palivo, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina).

Stav vozidla pri kontrole

Vozidlo musí byť čisté, nezaťažené. Vozidlo musí obsahovať kompletnú povinnú výbavu. 
Kontrola vozidla sa nevykoná, ak nemožno naštartovať motor, ak má vozidlo zjavne neúplné výfukové potrubie alebo 
ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií.

Doklady potrebné k pravidelnej TK/EK vozidla

 1. osvedčenie o evidencii časť II. (doklad formátu A4 vydávaný od 1. júna 2010) alebo, ak ide o doklady vydávané od 1. marca 2005 do 1. júna 2010, osvedčenie o evidencii (formát dokladu list A4) 
alebo, ak ide o doklady vydané pred 1. marcom 2005, potom technický preukaz vozidla
 2. ak bol doklad podľa prvého bodu zadržaný políciou, potom namiesto neho jeho aktuálnu kópiu spolu
 s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
 3. platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,

Doklady potrebné na vykonanie kontroly originality

Z odseku 3 zákona: Pri kontrole originality podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú okrem preukazu totožnosti aj tieto doklady, ak ide o:

 1. vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike
  1. osvedčenie o evidencii alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný útvarom Policajného zboru,
  2. doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla - predkladá sa v prípade výmeny karosérie vozidla alebo rámu vozidla,
  3. doklad o vykonaní prestavby vozidla - predkladá sa, ak ide o vozidlo, na ktorom bola vykonaná prestavba, ktorá je hromadne schválená,
  4. rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla - predkladá sa, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla,
 2. jednotlivo dovezené vozidlo
  1. doklad o nadobudnutí vozidla,
  2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,
  3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku - predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii,
  4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu - predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie.
 3. vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie,
  1. technické osvedčenie vozidla.

Pozn.: Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Mám všetko, chcem sa objednať.