Emisná kontrola

Vykonávame emisné kontroly osobných a úžitkových vozidiel, kategórie M1 a N1, pre všetky druhy pohonu a emisného systému (okrem LPG a CNG)
Cenník EK »


Druhy emisných kontrol

Pravidelná kontrola: v rozsahu overenia evidenčných a identifikačných údajov vozidla, stavu a činnosti motora a jeho príslušenstva z hľadiska plnenia stanovených emisných limitov, vykonávaná podľa metodík vydaných ministerstvom.

Zvláštna kontrola: vykonáva sa mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy. Výsledok kontroly slúži ako informácia pre žiadateľa.

Administratívna kontrola: vykonáva sa na žiadosť prevádzkovateľa vozidla pred prvým overením plnenia emisných limitov. Ďalej sa vykonáva pri strate, poškodení alebo odcudzení dokladov o vykonanej EK. Administratívnu kontrolu v čase platnosti EK smie vykonať ktorékoľvek pracovisko EK, po predložení protokolu alebo osvedčenia z predchádzajúcej platnej EK. Čas platnosti takejto kontroly je do doby platnosti pôvodnej EK.

Lehoty emisných kontrol pre vozidlá kategórie M1, N1

  1. vozidlá so zážihovým motorom bez katalyzátora - 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok,
  2. vozidlá so zážihovým motorom s katalyzátorom - 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných intervaloch,
  3. vozidlá so vznetovým motorom - 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných intervaloch,
  4. výcvikové vozidlá autoškoly - 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok.

Ako sa pripraviť na emisnú kontrolu?